Ga naar de hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons bij de aankoop van Producten;

‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan u te verstrekken aan mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden;

Partij/Partijen’: u en/of wij;

Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op www.flexfurn.com

U/uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

Website’: www.flexfurn.com

‘Wij/we/ons/onze’: Flexfurn zoals vermeld in artikel twee van deze Algemene Voorwaarden.

2. Onze identificatie

Wie zijn wij:

Flexfurn
Essenschotstraat(H) 5A 
3980 Tessenderlo
Btw: 0455.313.446
Email: info@flexfurn.com
Telefoon: + 32 (0) 13 67 62 11

3. Toepassing

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Algemene Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2 Wij houden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de koop, van toepassing tussen u en ons.

4. Aanbod en aanvaarding

4.1 Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. De mogelijkheid bestaat dat er een verschil zit op de kleur die het Product heeft, en de kleur die uw computerscherm toont. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.

4.2 Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

4.3 Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen naar het door u opgegeven e-mailadres.

4.4 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u met betrekking tot de bestelling waarbij u betrokken bent.

4.5 Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5. Onze prijzen

5.1 De prijzen van onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle daar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2 We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

6. Betaling

6.1 Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat u de bestelling plaatst. Voor de betaling van onze Producten aanvaarden wij Bancontact, kredietkaarten, iDeal, PayPal, bankoverschrijving en GiroPay.

6.2 Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

6.3 Voor de afhandeling van de betalingen maken wij gebruik van het externe betalingsplatform van www.mollie.com. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via TLS voorzien. Op deze betalingen zijn de algemene voorwaarden van www.mollie.com van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

6.4 Wij stellen onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

7. Levering

7.1 Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw online bestelling binnen de 4 werkdagen te leveren.

7.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.

7.3 Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name TNT, Dachser en Verhaegen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7.4 Wanneer wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 2 weken te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

7.5 Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 11 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten.

7.6 U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.

8. Garantie

8.1 Wij staan in, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, voor de verborgen gebreken aan de door ons geleverde Producten. Het stelsel van verborgen gebreken vindt geen toepassing indien u op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft u recht op herstel indien u, na de levering, een verborgen gebrek vaststelt aan/in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

8.2 De garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

  • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door u aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
  • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
  • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.

8.3 Zodra u of een door aangewezen derde partij de Producten ontvangt, bent u verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een gebrek, zichtbaar of onzichtbaar, is aangetast en u hiervoor een herstel, vervanging of terugbetaling wenst, dan moet u ons daarvan op de hoogte brengen binnen zeven (7) dagen na de ontdekking van het gebrek. U moet uw verzoek voeldoende staven. Indien uw verzoek niet voldoende bewijs bevat, kan uw verzoek worden afgewezen.

8.4 De Producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar Flexfurn (Essenschotstraat 5A, Industriezone Ravenshout, 3980 Tessenderlo), steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

8.5 De Producten die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar Flexfurn (Essenschotstraat 5A, Industriezone Ravenshout, 3980 Tessenderlo), in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

8.6 De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op uw risico. De kosten van terugzending zijn voor onze rekening, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden.Wij zullen u voorzien van een retourbon of instaan voor de ophaling van het gebrekkige Product. De Klant die een Product onterecht terug naar ons verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. Wij raden in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie.

8.7 Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft u in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. U zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

8.8 Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zullen wij deze opnieuw naar u verzenden. De kosten van deze terugzending komen aan u ten laste. Wij zijn in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van u bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

9.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Algemene Voorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

9.3 Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Producten.

10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1 De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

11.2 De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige ander wijze te gebruiken.

12. Overmacht

12.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil zoals, maar niet beperkt tot brand, stakingen en lock-outs, storm, overstroming, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, de niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, uitputting van de voorraad, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

12.2 In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van het product dat door u werd betaald en niet werd geleverd).

13. Algemeen

13.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Algemene Voorwaarden.

13.2 Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

13.4 De Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

14.1 Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

14.2 Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrift.

© 2019 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.