Ga naar de hoofdinhoud

EUROPESE VERKOOPSVOORWAARDEN

BE                             vanaf € 2.500,00 : Franco

NL/FR/DE/LU                vanaf € 16.500,00 net : Franco

AT/CH                      vanaf € 20.000,00 net : Franco

Goederen onder de franco: € prijs te berekenen per bestelling

Meerkost voor leveringen in de voormiddag (8u – 11.30u)                                      of namiddag (13u – 17u) : € 40,00

Meerkost voor leveringen op een bepaald tijdstip : € 75,00

Prijzen excl. BTW

 • Valuta = € 
 • Niet stock bestellingen: 50% vooruitbetaling netto per artikel
 • Wij houden ons het recht voor om gedurende het jaar onze verkoopprijzen aan te passen owv loon, grondstof- en/of wisselkoerswijzigingen
 1. Al onze offertes en verkopen zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de klant. Deze voorwaarden hebben steedsvoorrang op de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden en zelfs indien Flexfurn zonder voorbehoud een bestelling van de klant aanvaardt die verwijst naar afwijkendeaankoopvoorwaarden.
 2. Al onze offertes zijn zonder verbintenis behoudens orderbevestiging.
 3. Als de klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij, naast deze algemene -verkoopsvoorwaarden, uiteraard ook alle technische karakteristieken van onze producten die hij uitdrukkelijk erkent te kennen.
 4. Flexfurn biedt enkel de kwaliteitswaarborgen die vermeld staan in haar -catalogi en bijhorende documentatie.
 5. Flexfurn garandeert een monstergetrouwe levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen.
 6. Kleurovereenstemming kan enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling.
 7. De maten en afmetingen in de cataloog en/of de prijslijst zijn “circa”-maten. Kleinere maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behouden wij ons uitdrukkelijk voor.
 8. De bestellingen worden slechts definitief mits schriftelijke orderbevestiging. Beloften van agenten en/of vertegenwoordigers binden onze firma slechts mits schriftelijke aanvaarding door middel van de orderbevestiging.
 9. De in de prijsaanbiedingen, orderbevestigingen enz. vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en geven bij benadering de termijn aan binnen welke de goederen onze magazijnen kunnen verlaten. Deze leveringstermijnen worden zoveel mogelijk gerespecteerd doch wij stellen ons niet aansprakelijk voor onverhoopte overschrijding. Bijgevolg zal een laattijdige levering in geen -enkel geval aanleiding kunnen geven totannulatie van de bestelling en/ of recht -geven op enige schadevergoeding.
 10. De goederen worden vervoerd op risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk -anders overeengekomen.
 11. Alle leveringen gebeuren volgens de CMR voorwaarden. Klachten dienen dus duidelijk vermeld te worden op de CMR alvorens ondertekening. Laattijdige klachten zijn niet mogelijk. De vermelding “Onder voorbehoud”wordt niet

-aanvaard.

 1. Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de klant, is de klant gehouden tot een forfaitaire

overeengekomen schadevergoeding van 25 % van de waarde van de totale bestelling, onverminderd hogere door onze firma aantoonbare schade en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Voor maatwerk bedraagt deforfaitaire overeengekomen schadevergoeding 50 % van de waarde van de totale bestelling.

 1. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.
 2. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De verkochte goederen blijven de eigendom van Flexfurn tot de volledige -betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoires. In geval van doorverkoop behoudt Flexfurn de mogelijkheid de som op te eisen dieovereenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en -vernietiging -inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Betaalde voorschotten blijven door ons behoudenvoor kosten en -interesten.
  1. Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens voor de goederen, die wij eventueel in bewaring of in consignatie hebben gegeven om te worden verkocht voor onze rekening.
  1. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 1. De prijs en alle verbintenissen voortvloeiend uit deze verkoopsvoorwaarden dienen nageleefd door diegene die de bestelling plaatste. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordtuitgeschreven, blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde t.o.v. onze firma gehouden.
 2. Behoudens andersluidend beding zijn onze rekeningen contant betaalbaar op de zetel van onze firma of op onze bankrekening. Onze agenten en/of vertegenwoordigers mogen bijgevolg geen betalingen aanvaarden ofondertekenen voor voldaan zonder uitdrukkelijke toelating van onze firma.
 3. Door het niet-betalen van een rekening op de vervaldag worden alle nog -verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, ongeacht de overeengekomen of toegestane betalingsvoorwaarden.
 4. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo der

bestellingen te annuleren.

 1. Bij gebrek aan betaling van een of meer facturen binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met eenminimum van 125,00 €. Deze schadevergoeding is bedongen als forfaitaire vergoeding voor onze buitengerechtelijke onkosten en bijkomende kosten van kredietopening, behoudens hogere aantoonbare schade. Bovendienzal van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand. Het uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk aan deze bepaling.
 2. De recentste prijslijst vervangt steeds alle voorgaande prijslijsten. De -offertes of aanbiedingen die door de verkoper nog niet schriftelijk zijn aanvaard, -worden bijgevolg als onbestaande beschouwd en zullen enkelconform de nieuwe prijzen worden afgehandeld.
 3. Wij houden ons het recht voor om eventuele vergissingen in de prijslijst recht te zetten en om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Onze opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en transportkosten.
 4. Elke vorm van publiciteit voor onze producten is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Flexfurn.
 5. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij gebreke aan een schriftelijke en precieze klacht binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen.
 6. Al onze commerciële transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 7. Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel. De verkoper kan echter tevens derechtsvorderingen aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.
 8. De waarborg wordt verleend voor een periode van 1 jaar op fabricage-fouten, tenzij anders vermeld in de catalogus, te rekenen vanaf datum levering. De waarborg wordt slechts verleend voor zover de geleverde goederenop -normale wijze werden gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften van het verkochte goed, en is alleszins beperkt tot herstel of vervanging van het product of de tegenwaarde ervan, zonder dat de vergoeding de actuele enwerkelijke waarde van het product in kwestie mag overtreffen. De waarborg vervalt van rechtswege bij wijziging van het product. Eventuele ingebrekestellingen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de driedagen na het feit dat er aanleiding toe gaf. De waarborg vervalt van rechtswege wanneer Flexfurn niet in de gelegenheid gesteld werd het kwestieuze product te expertisen.

De vermelde garantietermijnen zijn degressief dwz tijdens het eerste jaar is de garantie volledig, later wordt een waardevermindering voor gebruik in mindering gebracht. Zo is de tussenkomst bij 5 jaar garantie in het 2de jaarbegrensd tot 80% van de waarde van het product, in het 3de jaar tot 60%, in het 4de jaar tot 40%, … etc.

* Prijslijst onder voorbehoud van druk- en zetfouten.